Autor Economia
15 Abril 2019 a 18:00

La despesa alimentària a les llars catalanes va baixar un 1,2% el 2017

Mentre que la despesa total per llar va augmentar un 4,1%

Bon Preu Esclat// foto Bonpreu

Bon Preu Esclat// foto Bonpreu

La despesa alimentària per llar va tenir a Catalunya una davallada d’un 1,2% el 2017. Això contrasta amb el fet que durant el període de la recuperació econòmica (2013-2016) aquesta despesa alimentària havia consolidat una pujada d’un 2,8%, segons l’estudi de l’Observatori Bonpreu i Esclat.

En termes reals la caiguda específica de la despesa alimentària per llar seria molt més forta, atès que l’IPC va augmentar en aquest període de quasi un 2%, fet que accentua aquesta pèrdua de pes del consum d’aliments a les llars i situaria la baixada en més d’un 3%.

Pel que fa a característiques de les llars, destaca la caiguda d’un 4,5% de la despesa en alimentació en les llars amb una persona de referència de 45 a 64 anys (que, per contra pugen el consum no alimentari d’un 6,4%). També s’observa una baixada en aliments a les unitats familiars que ingressen menys de 1.500 euros mensuals, d’entre el 8,7% (les de menys de 1.000 euros) i el 8,6% (les de 1.000 a 1.500 euros), sense que, en aquest cas, creixin per l’altre costat els consums no alimentaris que, al contrari, també disminueixen.

En canvi, a les famílies més joves on la persona de referència té fins a 44 anys la despesa alimentària augmenta un 3,9%. També s’observa un creixement de la despesa a les llars unipersonals (0,4%) i a les de 3 persones (0,7%). En relació a l’ingrés mensual, les unitats familiars que ingressen entre 1.500 i 1.999 euros són les que han augmentat la seva despesa alimentària amb un 1,4%.

Quadre 1. Despesa per llar (total i alimentària), segons diverses característiques de les llars. 2016-17

Euros per llar i pesos sobre el total en %

 

2016   2017   Canvi 2016-17
Aliments Total Aliments Total Aliments Total
1. Segons edat de la persona de referència de la llar
16-44                           3.852,00 €                            26.257,00 €                           4.003,00 €                            26.844,00 €                           3,90 €                           2,20 €
45-64                            5.218,00 €                            27.962,00 €                           4.985,00 €                             29.761,00 €  – 4,50 €                           6,40 €
65 i més   4.597,00 €      19.072,00 €       4.451,00 €       19.542,00 € -3,20 €         2,50 €
2. Segons nombre de membres de la llar
1 persona                           2.570,00 €                             14.429,00 €                           2.580,00 €                             14.558,00 €                           0,40 €                           0,90 €
2 persones                           4.607,00 €                             24.187,00 €                            4.491,00 €                            24.777,00 € – 2,50 €                           2,40 €
3 persones                            5.418,00 €                            29.530,00 €                           5.457,00 €                            30.543,00 €                           0,70 €                           3,40 €
4 i més      6.010,00 €      33.226,00 €       5.935,00 €       36.135,00 € -1,30 €         8,80 €
3. Segons tipologia de la llar*
1                            2.314,00 €                             16.279,00 €                            2.312,00 €                              16.410,00 € –                         0,10 €                           0,80 €
2                           3.024,00 €                              18.801,00 €                           3.497,00 €                             21.494,00 €                         15,70 €                         14,30 €
3                            4.091,00 €                             27.817,00 €                           4.029,00 €                            28.299,00 € –                         1,50 €                            1,70 €
4                            5.129,00 €                             31.205,00 €                            5.281,00 €                              32.811,00 €                           3,00 €                            5,10 €
5                           5.975,00 €                            30.799,00 €                           5.653,00 €                              31.916,00 € –                        5,40 €                           3,60 €
6                     4.320,00 €                             17.697,00 €                           4.202,00 €                             18.367,00 €                          – 2,70 €                           3,80 €
7       5.198,00 €       25.475,00 €       5.353,00 €     28.606,00 €         3,00 €       12,30 €
4. Segons ingressos mensuals           
Menys de 1.000                           2.902,00 €                              12.241,00 €                           2.649,00 €                              11.549,00 €                  -8,70 €                         –  5,70 €
De 1.000 a 1.499                       3.644,00 €                              17.231,00 €                            3.331,00 €                              17.155,00 €

– 8,60 €

 – 0,40 €
De 1.500 a 1.999                           4.679,00 €                            23.833,00 €                           4.746,00 €                            22.670,00 €                            1,40 € – 4,90 €
De 2.000 a 2.999                           5.305,00 €                            29.634,00 €                           5.063,00 €                            29.389,00 € – 4,60 € – 0,80 €
De 3.000 i més      6.246,00 €      40.979,00 €       6.217,00 €      42.994,00 € – 0,50 €         4,90 €
Total   4.571,00 €   24.833,00 €   4.517,00 €   25.847,00 € –  1,20 €    4,10 €

Aliments i begudes no alcohòliques.

* 1. Una persona de menys de 65 anys;
2. Monoparental amb nens de menys de 16 anys;
3. Parella sense fills amb persona de referència i cònjuge de menys de 65 anys;
4. Parella amb fills de menys de 16 anys amb persona de referència i cònjuge de menys de 65 anys;
5. Llars amb fills de més de 16 anys amb persona de referència i cònjuge de menys de 65 anys;
6. Llars amb persona de referència o cònjuge de 65 anys o més;
7. Altres llars.

Font: Observatori Bonpreu i Esclat amb dades de l’EPF (INE)

La cistella d’aliments: baixen el pa, carn, peix i oli i pugen fruita, cafè, hortalisses i sucs 

L’evolució dels canvis en la cistella de la compra per llar de les famílies catalanes, segons la tipologia de productes, destaca que l’any 2017 hi ha productes que creixen molt per sobre de la mitjana i, en canvi, n’hi ha d’altres que es contrauen, amb dinàmiques molt dispars.

Entre els productes que perden posicions, segons l’informe de l’Observatori Bonpreu i Esclat, que té en compte totes les empreses de distribució alimentaria a Catalunya, destaca en particular la despesa en pa i cereals (-8%), olis i greixos (‑5,6%), carn  (-3,4%) i peix (-3,2%).

A l’altre extrem de la redistribució en la despesa alimentària destaca el cafè, te i altres begudes no alcohòliques que creixen prop del 6% i el conjunt de sucre, la fruita que avança un 4,4%, i les confitures, mel, xocolata i gelats, que incrementa un 4%, mentre que els sucs i refrescos creixen un 2,3% i les hortalisses, llegums i tubercles ho fan d’un més modest 1,4%.

L’augment més significatiu es produeix als “Altres Productes” que puja un 6,7% entre 2016 i 2017 i que inclou plats preparats, espècies i herbes de cuina, aliments per a nadons i productes dietètics, segons constata l’Observatori Bonpreu i Esclat. És en aquest punt que s’ha de destacar que, previsiblement, una part de la pèrdua del consum de la compra carn queda derivada a l’epígraf de plats preparats. És a dir, mentre que baixa la compra de carn, augmenta la de plats preparats que tenen com a matèria primera aquest producte.

Quadre 2. Els canvis 2016/17 a la cistella de la compra alimentària de les llars catalanes

 

Valors en euros anuals/llar, pesos i canvi relatiu en % i canvi en els pesos en punts percentuals

A. Valors anuals
2016
2017 B. Canvi 2016-17
Euros Pesos
Euros
Pesos
En euros Relatiu (%) En pesos
A. Despesa per llar en aliments i begudes no alcohòliques
1. Aliments 4.232 92,6 4.167 92,2 -65 -1,5 -0,4
2. Begudes no alcohòliques 338 7,4 350 7,8 12 3,6 0,4
3.Aliments i begudes no alcohòliques 4.571 100 4.517 100 -54 -1,2 0
B. Productes que perden pes 2.359 51,7 2.247 49,7 112 -4,7 -2
Pa1 663 14,5 610 13,5 -53 -8,0 -1,0
Carn 1.032 22,6 997 22,1 -35 -3,4 -0,5
Peix 556 12,2 538 11,9 -18 -3,2 -0,3
Olis2 108 2,4 102 2,2 -6 -5,6 -0,2
C. Productes que mantenen pes
Llet3 488 10,7 481 10,7 -7 -1,4 0,0
D. Productes que guanyen pes 1.724 37,8 1.788 39,6 64 3,7 1,8
Fruita 429 9,4 448 9,9 19 4,4 0,5
Hortalisses4 499 10,9 506 11,2 7 1,4 0,3
Sucre5 176 3,9 183 4,0 7 4,0 0,1
Cafès6 119 2,6 126 2,8 7 5,9 0,2
Sucs7 219 4,8 224 5,0 5 2,3 0,2
Altres8 282 6,2 301 6,7 19 6,7 0,5
 1. Pa i cereals;
  2. Olis i greixos;
  3. Llet, formatge i ous;
  4. Hortalisses, llegums i tubercles;
  5. Sucre, confitures, mel, xocolata i gelats;
  6. Cafès, te i altres begudes no alcohòliques;
  7. Sucs, refrescos i altres;
  8. Salses i condiments, sal, espècies i herbes culinàries, aliments per a nadó, menjars preparats, productes dietètics.

Font: Observatori Bonpreu i Esclat amb dades de l’EPF (INE)

 

Els canvis en la cistella durant el període de la recuperació econòmica: 2013-2017

Si analitzem els canvis d’aliments en la cistella de la compra de les famílies catalanes en una perspectiva més àmplia, és a dir, contemplant tot el període de la sortida o recuperació de la crisis econòmica (període que va de l’any 2013 al 2017), podrem establir alguna puntualització del que ha ocorregut específicament durant l’any 2017.

La més important és la que afectaria el peix, que mentre té un descens relativament important del 3,2% l’any 2017, en la seva evolució global en el període de quatre anys puja un 3,9%. Per contra, es confirma la tendència a la baixa que s’ha vingut observant al llarg d’aquests darrers anys pel que fa a la llet, formatge i ous, que cau d’un moderat 1,4%, confirmant la tendència a la baixa que ve mostrant al llarg dels darrers anys (4,2%).

Quadre 3. Despesa per llar en productes alimentaris i begudes no alcohòliques a la recuperació (2013-17) a Catalunya

 

Euros anuals/llar i creixement acumulat i pes, en %

Valors 2013 Valors 2017      Canvi 2013-17
Euros
Pesos (%)
Euros Pesos (%) Absolut Relatiu (%)  Anual (%)  En pesos (pp) 
1. Aliments 4.067,00€ 92,60 4.166,00€ 92,20 99 2,40 0,60 0,30
11. Pa i cereals 670,00€       15,20      610,00 €      13,50 – 60,00 – 9,00 – 2,30 -1,70
12. Carn 1.048,00€       23,90      997,00 €      22,10 -51,00 – 4,90 – 1,20 -1,80
13. Peix 518,00€       11,80     538,00 €      11,90       20,00       3,90     1,00    0,10
14. Llet, formatge i ous 502,00€       11,40      481,00 €      10,60 -21,00 – 4,20 – 1,10 -0,80
15. Olis i greixos 103,00€         2,30      102,00 €        2,30 – 1,00 – 1,00 – 0,20 –  0,10
16. Fruita 427,00€         9,70     448,00 €        9,90       21,00       4,90     1,20    0,20
17. Hortalisses, llegums2 452,00€       10,30     506,00 €      11,20       54,00     11,90     2,90    0,90
18. Sucre, confitures3 174,00€         4,00      183,00 €        4,10         9,00       5,20     1,30    0,10
19. Altres productes alimentaris 173,00€ 3,90 301,00€ 6,70 128,00 74,00 14,80 2,70
2. Begudes no alcohòliques 327,00€ 7,40 350,00€ 7,70 23,00 7,00 1,70 0,30
21. Cafè, te i cacau 102,00€         2,30      126,00 €        2,80       24,00 €     23,50     5,40    0,50
22. Aigua mineral, refrescos i sucs 225,00€ 5,10 224,00€ 5,00 -1,00€ -0,40 -0,10 -0,20
Total 4.394,00€ 100,00 4.517,00€ 100,00 123,00€ 2,80 0,70 0,00
 1. Inclou autoconsum, auto subministrament i pagaments en espècie, exclou lloguers imputats a l’habitatge;
  2. I tubercles alimentaris;
  3. I mel, xocolata i gelats.

Font: Observatori Bonpreu i Esclat amb dades de l’EPF (INE)

Podeu consultar l’informe completaquí

 

Switch to mobile version