Autor Ensenyament
13 Febrer 2019 a 15:00

75.132 alumnes duen a terme les proves d’avaluació de 4t d’ESO

Avui i demà

avaluació// Foto: Conselleria ensenyament

avaluació// Foto: Conselleria ensenyament

Avui i demà, un total de 75.132 alumnes duran a terme les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que han de mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori.

Es tracta d’una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran-, en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany. Avui s’avaluaran les competències en llengua estrangera, àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa pels alumnes de l’Aran; i demà, en llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.

Els alumnes provenen de 1.082 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

Servei territorial                                Alumnes participants a la prova
Consorci d’Educació de Barcelona        13.603
Vallès Occidental                                   10.244
Maresme-Vallès Oriental                         8.981
Baix Llobregat                                         8.490
Barcelona Comarques                            8.472
Girona                                                     7.958
Tarragona                                                6.549
Catalunya Central                                   5.460
Lleida                                                      3.819
Terres de l’Ebre                                      1.556
TOTAL                                                  75.132

Aquest és el vuitè curs que s’aplica la prova. Enguany, com a novetat, s’hi ha introduït una millora tècnica per agilitzar el sistema de correcció. A cada quadern li correspon dos fulls de respostes: un per respondre les preguntes tancades, que té una correcció automatitzada; i un altre per respondre les preguntes obertes i per escriure-hi la redacció en la competència comunicativa lingüística.

Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa. Tant avui com demà, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves: http://csda.gencat.cat/ca/.

Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l’expressió escrita la redacció -adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística-.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d’expressió i de raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Switch to mobile version