Autor Societat
21 Desembre 2018 a 15:00

750 noves places de Mossos i 250 places de Bombers

Les crea el Govern mitjantçant un decret llei

Elsa Artadi Miquel Buch noves places mossos i bombers//Foto: Govern

Elsa Artadi Miquel Buch noves places mossos i bombers//Foto: Govern

Govern ha donat llum verda a un decret llei que autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya aquest 2018, una iniciativa que serà “d’aplicació immediata”per començar a pal·liar el dèficit estructural en les plantilles dels dos cossos, segons ha destacat el conseller d’Interior, Miquel Buch, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.

Aquest dèficit, ha explicat Buch, fa que sigui inajornable la creació de noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació pública per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i emergències. La situació actual és fruit de les polítiques de contenció de la despesa que va haver d’aplicar l’Administració de la Generalitat en exercicis pressupostaris anteriors atenent la conjuntura econòmica i les directrius marcades pel Govern de l’Estat espanyol.
Buch ha explicat que el Govern ha hagut de recórrer a un mecanisme extraordinari previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per poder tirar endavant aquest increment, davant la manca de resposta per part del Govern espanyol a les peticions que en aquest sentit es van fer a la Junta de Seguretat: “Totes les conselleries hem fet un esforç per anar recuperant les places de jubilacions i acumular-les en els cossos de seguretat i emergència, que els mancava realment”.
El conseller ha recordat que la situació dels Mossos i dels Bombers “no és la desitjada”, no únicament pel que fa a la dotació de plantilla sinó també en relació amb els recursos materials d’aquests dos cossos.
“Farem una aposta molt ferma per recuperar la manca d’equipaments i d’infraestructures que requereixen per fer la seva feina i ajustats a la seva alta professionalitat”, ha assegurat.
En relació amb les protestes laborals de diversos sindicats del cos de Mossos d’Esquadra, el responsable d’Interior ha detallat que de les 15 demandes de millora que aquests col·lectius van presentar al Departament al setembre, 12 ja estan resolts o en vies de solució, i dels tres restants alguns no són competència de la Generalitat, com ara la petició de jubilació als 59 anys, o d’altres, com les peticions d’augment salarial, han de passar per la Comissió de Retribucions de la Generalitat.
“Ens queda feina per fer, però la notícia de l’esforç que ha fet el Govern  incrementant places és un pas molt important. Sabem que la situació no és la desitjada i anem a reposar-lo al més aviat possible”.
Pel que fa a la policia catalana, el Departament d’Interior incideix en la necessitat de procedir amb urgència a l’ampliació de la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, per tal de reforçar el cos fins a assolir el nombre d’efectius marcat en la Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006, Segons aquest acord, era necessari que el cos tingués 18.267 agents. Fa set anys que no s’ha graduat cap nova promoció a l’Escola de Policia de Catalunya. Aquesta convocatòria també permetrà estabilitzar l’ocupació temporal de places de l’escala de suport del cos policial.
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, les places permetran cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos. Aquestes mancances estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022 i estan agreujades per l’envelliment del cos. Degut a la crisi econòmica, es va patir un període de vuit anys durant el qual no es va realitzar cap convocatòria. Mentre que l’any 2010 el cos comptava amb 2.610 agents, avui en té 2.356.
Taxa de reposició acumulable en sectors prioritaris
L’aprovació d’aquesta oferta parcial d’ocupació pública es pot realitzar d’acord amb la possibilitat que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. En funció d’aquesta Llei es poden acumular les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers, com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa l’article 19, apartat sis, de l’esmentada Llei.
Aquesta norma, que en el seu article 19 regula l’oferta d’ocupació pública, permet una taxa de reposició d’efectius per a determinats sectors del 100%, entre els quals inclou el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així mateix, l’apartat 1.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115% en relació amb els cossos de policia autonòmica.
La citada llei estableix que “la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquests efectes es consideren prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris”.
En aquest sentit, la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual cal donar compliment de manera inajornable abans de la finalització de l’any 2018.

 

Switch to mobile version