Autor Ensenyament
15 Octubre 2017 a 15:00

140 centres se sumen a l’#aquiproubullying

Programa d’innovació contra l’assetjament

Nens i nenes a l'escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

Nens i nenes a l’escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

Un total de 140 centres del Servei d’Educació de Catalunya (SEC) que imparteixen ensenyaments obligatoris han estat seleccionats per formar part del nou programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals. Dels centres seleccionats, el 25% són privats concertats i el 75% són centres públics, del quals el 65% són centres de secundària. El departament d’Ensenyament ha publicat avui la llista definitiva de centres seleccionats als corresponents portals de centres.
Segons l’enquesta de convivència duta a terme en l’any 2016 pels departaments d’Interior i d’Ensenyament als centres educatius  d’educació secundària, l’assetjament ha disminuït  lleugerament, en concret 0’5 punts percentuals respecte la passada edició en l’any 2011, tot i que sí que ha augmentat l’ús dels mitjans digitals. Aquesta situació ha incrementat la intensitat d’aquests processos i  el patiment d’aquells que el reben. La difusió exponencial que proporciona la xarxa, l’eliminació d’espais de protecció –la xarxa permet actuar en tot moment i des de qualsevol lloc- o la facilitació de l’anonimat són alguns dels motius que fan incrementar aquesta intensitat.
El programa #aquiproubullying, que va crear el departament d’Ensenyament el passat mes d’abril, té una durada de dos cursos. Durant el primer curs els centres que s’acullen al programa rebran la formació i l’acompanyament necessari per elaborar un projecte de centre específic en el marc del programa general #aquiproubullying, projecte que implementaran i avaluaran durant  el segon curs del programa, el 2018-2019.
A més de posar a l’abast dels centres formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament, la participació de tota la comunitat escolar, en especial de l’alumnat, és l’element clau del programa. En aquest sentit, el programa #aquiproubullying vol posar l’accent en els alumnes com a observadors, com a agents actius i compromesos en la lluita contra l’assetjament, alhora que adquireixen les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.
Requisits i compromisos
Entre el requisits necessaris per formar part del programa destaca el suport del 70% dels membres del consell escolar, imprescindible per tal d’iniciar un projecte de centre que vol comptar amb la comunitat escolar.
 
Tots els centres seleccionats assumeixen el compromís ferm i inequívoc de desenvolupar un projecte que possibiliti prevenir i aturar l’assetjament escolar i que contribueixi a la millora de la convivència en el centre. Aquest compromís contempla les accions següents: constituir un equip de referència, rebre formació, elaborar un projecte propi, dur a terme abans d’implementar el projecte una avaluació inicial, incorporar-ho en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual de centre, implementar el projecte durant el curs 2018-2019, elaborar-ne posteriorment una memòria i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres.
 
Per a fer-ho possible, el departament d’Ensenyament dotarà tots els centres seleccionats de formació específica, els facilitarà assessorament per al desenvolupament del projecte i les activitats d’innovació i posarà al seu abast Orientacions i recursos per elaborar i implementar el projecte a través de l’espai Xtec #aquiproubullying.
L’alumnat, element clau
 
Un element estratègic del programa #aquiproubullying és la participació activa de l’alumnat. En aquest sentit, el programa disposa de dos estratègies clau:  els “Equips guaites” per a l’educació secundària i els “Equips X la convivència”, per a primària. Aquests equips, prèvia formació, tindran entre les seves funcions, prevenir i detectar possibles situacions d’assetjament en espais informals en què hi tenen poc accés els adults, com per exemple els patis, el gimnàs o el WhatsApp. Amb aquesta acció els alumnes passen de ser observadors passius a agents actius, alhora que desenvolupen aquelles habilitats i capacitats pròpies de la competència social i ciutadana.
Formació a la comunitat escolar
Els membres dels equips de referència -representants dels docents, famílies i dels personal de l’administració i serveis- rebran formació, a través de la xarxa de centres del Programa #aquiproubullying.
D’altra banda, perquè l’alumnat esdevingui agent actiu és imprescindible desenvolupar un seguit d’habilitats i competències socials. El departament posa a l’abast dels centres mòduls formatius adreçats a l’alumnat -16 hores de formació- i a les famílies -12 hores-. El mòduls dirigits a les famílies disposen dels mateixos blocs de continguts que la formació adreçada a l’alumnat. La finalitat és reforçar l’acció educativa dels centres i donar coherència i continuïtat entre el que es fa al centre i el  que es fa a casa. Són un total de 6 blocs amb les següents temàtiques: aproximació al concepte d’assetjament, competències socioemocionals, gestió positiva dels conflictes, detectar i aturar l’assetjament, ús segur de les xarxes socials i detectar i aturar el ciberassetjament.
Els centres que formen part del programa podran tenir el reconeixement d’innovació pedagògica per aquells docents  implicats en el programa. Aquest reconeixement es brinda en forma de mèrits que el professorat podrà computar en la seva carrera docent.
Línies estratègiques orientades a aturar l’assetjament
 
El programa d’innovació #aquiproubullying se suma a altres estratègies que el departament d’Ensenyament desenvolupa  des de fa temps. Així trobem els protocols d’assetjament i ciberassetjament, que posen a l’abast dels centres  orientacions i recursos  tant de prevenció, com de detecció o intervenció,  alhora que proporcionen un circuit d’actuació dels diferent agents implicats en cada moment. També s’han dut a terme accions de suport a les famílies; en aquest sentit en el web Família i Escola: Junts X l’educació hi podem trobar diferents recursos: mòduls formatius, guies, enquestes d’autoconeixement, tots ells orientats a conèixer el processos d’assetjament i ciberassetjament, a detectar-los i a saber-los aturar.
També cal esmentar l’acord de govern sobre la línia telefònica d’infància respon 116111, a través de la qual s’atendran els casos d’assetjament escolar de forma coordinada amb el departament d’Ensenyament.
Switch to mobile version