Autor Societat
8 Agost 2017 a 18:00

El Govern destina més 870 M€ a les polítiques actives d’ocupació i suport al treball

Aposta pel retorn dels joves que han emigrat per motius laborals

Dolors Bassa SOC Ginesta

A Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té pressupostat enguany un total de 383,5 milions d’euros a les polítiques actives d’ocupació i lluita contra l’atur. Aquesta quantitat està inclosa en el pressupost total de 870 milions d’euros que el Departament de Treball destina polítiques actives d’ocupació i suport al treball.
Les polítiques actives d’ocupació i lluita contra l’atur beneficien aproximadament unes 229.000 persones.
·       Orientació Professional (78,9M€) 42.575 beneficiaris
·       Qualificació Professional (124,9M€) 137.200 beneficiaris
·       Foment de l’ocupació (66,7M€) 10.450 beneficiaris
·       Promoció de l’ocupació, desenvolupament econòmic local (53,7M€) 24.200 beneficiaris
·       Foment a la mobilitat demogràfica (1,2M€) 230 beneficiaris
·       Gestió de la col·locació en el mercat de treball (3,1M€) 14.250 beneficiaris
Mesures del Govern pel retorn dels joves emigrats per motius laborals
·         Es posarà en marxa després de l’estiu la creació de l’Oficina Virtual del Retorn, una eina per tal d’oferir assessorament, atenció personalitzada i orientació laboral als joves a l’exterior que ho desitgin. La nova oficina estarà allotjada al Portal MónCat, que és l’actual eina informativa de l’administració catalana de suport integral a la mobilitat.
·         S’implementarà l’ampliació de la cartera de recursos dels joves inscrits al Registre de catalans a l’exterior, amb nous serveis, així com la creació i enviament de butlletins informatius específics a joves per tal de mantenir el contacte i el vincle o la realització d’enquestes específiques per detectar les necessitats del col·lectiu.
·         Establiment d’un procés de mediació que casi l’oferta laboral d’empreses catalanes amb els professionals joves que són a l’exterior.
·         S’identificarà els perfils dels professionals que vulguin retornar a Catalunya i es treballarà per visibilitzar-los de cara a les empreses catalanes, a través del nou portal Feina Activa.
·         Es crearà una plataforma de suport al retorn vinculada a la xarxa social Linkedin per visibilitzar els perfils.
·         Es farà una campanya de sensibilització entre els agents econòmics i socials per posar en valor les competències transversals que els joves han adquirit gràcies a la seva estada internacional.
·         Es crearà un espai de treball conjunt amb aquests agents per tal de definir un model estàndard de reconeixement de competències adquirides. A més a més, facilitarà l’acreditació de competències lingüístiques i l’accés als sistemes oficials de certificació d’idiomes.
·         Posada en marxa d’un pla d’aterratge a Catalunya vinculat a la Xarxa Emprèn dirigit a joves que actualment són a l’estranger i que vulguin posar en marxa projectes d’emprenedoria.
·         En recerca, simplificació dels procediments administratius per fer els tràmits des de l’exterior; s’orientarà i acompanyarà els joves per facilitar l’homologació d’estudis; i es reforçarà el número de beques i ajuts dels programes postdoctorals de captació de talent.
·         Es garantirà que les persones retornades puguin inscriure’s com a sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial sense necessitat d’acreditar període mínim d’empadronament, que permetrà que puguin inscriure’s a les Borses de lloguer social gestionades pels ens locals  i es podran beneficiar d’una tasca d’acompanyament en aquest àmbit per part de tècnics especialitzats de les Oficines Joves.
 
Switch to mobile version