Autor Societat
26 Maig 2017 a 10:00

La taxa de risc de pobresa se situa en el 19,2% de la població

L’any 2016 a Catalunya

Taxa risc pobresa 2016

L’indicador relatiu de risc de pobresa (que mesura la proporció de persones que tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població) se situa en el 19,2% l’any 2016, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La taxa és similar a la del 2015 (19,0%), però aquesta estabilitat no es trasllada a tots els grups d’edat, ja que els menors de 16 anys milloren la taxa de risc de pobresa en 3,9 punts percentuals, mentre que els majors de 65 anys l’empitjoren en 2,9 punts.
Els resultats que ahir es presentaren incorporen noves preguntes i també guanyen fiabilitat, gràcies a l’ampliació de la mostra de l’Enquesta de condicions de vida que l’Idescat ha dut a terme a Catalunya, en col·laboració amb l’INE i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Com a novetat, les preguntes que s’han incorporat se centren en aspectes específics de la població en risc d’exclusió social. Així, el 6,5% de les llars catalanes declaren haver demanat ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses per a aliments, roba o altres béns bàsics durant l’any 2016. Concretament, un 4,4% manifesten haver demanat ajuda a familiars i amics, un 1,0% a entitats privades o religioses i un 1,1% ha demanat ajuda tant a familiars i amics com a entitats. La propensió a demanar ajuda és superior en les llars d’una sola persona (10,9%) i de més de 5 membres (15,3%). També afecta més les dones (7,2%) que els homes (5,1%) i els menors de 16 anys (7,9%) que els majors de 65 (3,3%).
També s’ha obtingut informació del nombre de llars que, per dificultats econòmiques, han deixat de disposar d’alguna de les fonts d’energia habituals. Així, l’1,4% de les llars catalanes declaren que durant l’any 2016 han estat privades, per causes econòmiques i almenys en una ocasió, d’una font d’energia necessària per realitzar les activitats de la vida diària.
Llars segons la necessitat de rebre ajuda per a béns bàsics en els últims 12 mesos per origen de l’ajuda. Catalunya. 2016
Milers de llars % sobre el total de llars
Han necessitat ajuda de familiars o amics 131 4,4
Han necessitat ajuda d’entitats privades o religioses 29 1,0
Han necessitat ajuda de familiars i d’entitats 32 1,1
No han necessitat rebre ajuda 2.774 93,5
Total 2.966 100
Font: Idescat.
Llars segons si han estat privades d’alguna font d’energia necessària per a la vida diària en els últims 12 mesos, per causes econòmiques. Catalunya. 2016
Percentatge
Han estat privades 1,4
No han estat privades 98,6
Total 100
Font: Idescat.
Switch to mobile version