Autor Articles i estudis
4 Desembre 2015 a 14:00

Noves mesures fiscals 2016 en iva e irpf

Noves mesures fiscals 2016 en iva e irpf //  Imatge Maite Reina

Noves mesures fiscals 2016 en iva e irpf // Imatge Maite Reina

El passat 29 d’Octubre es va publicar la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat amb noves mesures fiscals 2016, entre elles nous límits d’Estimació objectiva en IRPF i Mòduls en IVA.

Com cada any, mitjançant els Pressupostos Generals de l’Estat, el Govern ha  incorporat noves mesures Fiscals per l’any 2016, en els impostos de Societats, IVA, IRPF, Impost Transmissions Patrimonials (ITP) I AJD, Impost Especials, Taxes, Impostos Locals.

Però en aquest article ens basaren a detallar les mesures fiscals en quant a IVA e IRPF.

Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

En quant a l’impost del IRPF les principals modificacions son les següents:

  • Estimació Directe: primes de assegurances de malaltia:

Amb efectes a partir del 01 de Gener de 2016, ampliació del màxim a deduir, quant es té discapacitat,  com a primes de assegurances que cobreixen la malaltia del propi contribuent, la del seu cònjuge i  fins menors de 25 anys en cas de se discapacitats.

MAXIM 1.500€ per persona.

Si no hi discapacitat el límit es del 500€ per persona, tal i com era abans d’aquestes mesures.

  • Primes de assegurança de malaltia:

A partir del 01 de Gener de 2016, no es considerarà com a renda en espècie les primes satisfetes per les empreses fins a un MAXIM DE 1.500€, a entitats asseguradores que cobreixin malaltia del propi contribuent, el seu cònjuge fills menors de 25 anys amb discapacitat.

Aquest límit es individual per cada una de les persones incloses.

En cas de no tenir discapacitat l’import es de 500€ per persona.

  • Límits per l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per 2016 i 2017:

Els nous límits son els següents:

imat

Impost Sobre Valor Afegit (IVA)

En quant a l’impost del IVAs’introdueixen modificacions tècniques  en determinades exempcions per una millor adequació de la regulació interna a la norma comunitària. I son les següents:

  • Exempcions de les prestacions de serveis directament relacionats amb les exportacions de bens: amb efectes 01 de Gener de 2015 també es d’aplicació aquesta exempció quant els serveis prestats als transitaris i consignataris que actuïn per compte propi, sobre els que realitzen exportacions dels destinataris dels bens o dels seus representants duaners.
  • Exempcions en les importacions de bens vinculats al règim de depòsit diferent del duaner: amb efectes 01 de Gener de 2016 quedaran exemptes les importacions de bens que es destinen a botigues lliures d’impostos que, sota control duaner, existeixen en els ports i aeroports.
  • Nous Límits del Règim Simplificat i el Règim especial de l’agricultura, ganadera i pesca per 2016 i 2017:

Els nous límits son els següents:

Imat 2

  • Societats Civils en recàrrec d’equivalència: Quant aquestes entitats que estaven tributant per iva en recàrrec d’equivalència, estiguin obligades a partir del 01 de Gener de 2016 a tributar per Impost de Societats, hauran d’aplicar les regles de cessament en el règim de recàrrec equivalència Passant a tributar pel Règim General en IVA.

Altres Disposicions amb incidència Tributaria:

Imat 3

Maite Reina Cuadra

Assessora Fiscal en Activa Consultoria.

www.activaconsultoria.com

Switch to mobile version