Autor Societat
18 Novembre 2015 a 13:00

Millora de la marxa dels negocis per quart trimestre consecutiu

El grau de confiança empresarial continua la tendència experimentada durant tot l’any 2015

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa fa públiques les conclusions del seu estudi de conjuntura econòmica així com també les expectatives dels empresaris de la demarcació territorial.

Resultats globals

Els resultats de l’estudi confirmen que l’evolució de l’activitat econòmica durant el tercer trimestre de 2015 mostra  una situació de continuïtat i de manteniment del ritme de millora en la marxa dels negocis per al conjunt d’activitats econòmiques a la demarcació de Terrassa en relació al trimestre anterior.

Pel que fa percepció sectorial de l’evolució de l’activitat, l’anàlisi mostra diferents comportaments durant el trimestre en cada un dels sectors. Pel que fa al sector del comerç, l’indicador de conjuntura segueix mostrant valors positius sobre la marxa dels negocis (+14,3 punts).

En conjunt malgrat la lleu moderació en l’evolució experimentat durant el tercer trimestre no es preveu un canvi de tendència per al conjunt d’activitats de la demarcació.

Expectatives de futur dels empresaris per al quart trimestre

Les expectatives sobre la marxa dels negocis per al quart trimestre de 2015 per al conjunt d’activitats econòmiques fan preveure un tancament positiu de l’exercici. Amb un valor de 17,5 punts positius.

Tots els sectors mostren expectatives positives per al quart trimestre de l’any i els valors superen les valoracions corresponents a la marxa dels negocis per al tercer trimestre.

El sector continua oferint unes expectatives molt positives per al quart trimestre i supera el valor per al tercer. El sector industrial experimenta el millora valor d’expectatives de tot l’any amb un 10,7 punts. El sector de la construcció mostra un valor d’expectatives de positives d’1,3 punts.

En relació a la ocupació el conjunt dels sectors ofereixen un saldo positiu de 5,5 punts per al proper trimestre. El sector comerç és el que manifesta un saldo positiu més alt amb 8,4 punts. Seguit del sector de serveis i la indústria.

Grau d’utilització de la capacitat productiva

El grau d’utilització de la capacitat productiva se situa en el 70,2%, 1,7 punts percentuals superior al valor de mitjana assolit durant el trimestre anterior. La indústria de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques, la indústria del metall i la indústria de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics han situat el  grau d’utilització de la capacitat productiva. En el cas del sector de fabricació d’equips mecànics i elèctrics, electrònics i òptics continua mostrant valors propers a la plena utilització de la capacitat productiva.

La resta d’activitats industrials han assolit valors inferiors, per sota del valor mitjà assolit per al conjunt del sector.

L’índex de confiança empresarial es modera lleugerament i manté els valors positius

El grau de confiança empresarial continua la tendència experimentada durant tot l’any 2015  amb un valor positiu per al conjunt d’activitats empresarials de la demarcació. Tot i que el valor de l’índex es modera lleugerament en relació al segon trimestre es manté dins dels valors positius per quart trimestre consecutiu.

Mostra representativa

Totes les xifres i resultats d’aquest informe s’han extret d’una enquesta elaborada per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que s’ha dut a terme durant el mes d’octubre mitjançant entrevistes telefòniques directes a empresaris dels dotze municipis de la demarcació de la institució representatius de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis). La mostra comprèn 566 empreses i el marge d’error estimat és del 4,10%.

Switch to mobile version