Autor Societat
11 Abril 2015 a 13:00

L’ACA amplia la cobertura del cànon social

Més de 335.000 famílies tenen alguna bonificació al rebut de l’aigua

S'amplia la cobertura del cànon social // Imatge cedida per la Generalitat

S’amplia la cobertura del cànon social // Imatge cedida per la Generalitat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha ampliat la cobertura del cànon social de l’aigua, beneficiant a més col·lectius, arran de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos per al 2015. Actualment, ja són més de 335.000 les famílies amb algun tipus de bonificació al rebut de l’aigua. Del total les famílies amb bonificacions, 327.500 s’han acollit a l’ampliació de trams, dirigida a les unitats familiars de quatre o més membres, o a aquelles amb persones amb grau de disminució superior al 75%, i 8.300 s’han acollit al cànon social de l’aigua, que significa un rebaixa mitjana del 22% respecte a la resta d’usuaris.

Els nous col·lectius que poden beneficiar-se d’aquestes bonificacions són els perceptors d’una pensió mínima no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa, els destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI), els perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS), els perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI) i els perceptors de pensions mínimes contributives per incapacitat permanent Fins ara, el cànon social només s’aplicava als pensionistes més grans de 60 anys i amb una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i les unitats familiars amb tots els seus membres en situació d’atur.

Una altra novetat és la tramitació per acollir-se al cànon social; abans, només es podia aquest tràmit de forma presencial, però ara, es pot fer per via telemàtica al web de l’ACA. Només cal que el sol·licitant sigui el titular de la pòlissa o contracte de subministrament. Si no és així, el sol·licitant haurà de procedir prèviament al canvi de nom del contracte, tràmit que sol ser gratuït. També, els ajuntaments que vulguin aplicar tarifes socials en el seu rebut poden subscriure convenis amb l’ACA per tal que amb una sola sol·licitud es puguin aplicar totes les bonificacions.

El cànon social de l’aigua es va crear a mitjans de 2011 i va destinat a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua adaptada a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. S’aplica amb caràcter general a les factures de l’habitatge habitual que no superin el primer tram del cànon de l’aigua (18 m3 bimestrals o 27 m3 trimestral), amb una tarifa del primer tram del cànon de 0,3999 €/m3. Per altra banda, l’ampliació per trams consisteix en afegir 3 m3/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel primer tram, 2 m3/persona/mes pel segon tram i 1 m3/persona/mes pel tercer tram. Per últim, els beneficis del cànon social i l’ampliació de trams són compatibles.

Switch to mobile version