Autor Societat
16 Febrer 2015 a 13:00

Nou marc per a la contractació de l’Ajuntament que afavoreix la integració social

S’inclouen clàusules de caràcter social com a requisit d’admissió

Ajuntament de Sant Cugat

L’Ajuntament ha donat un pas endavant per afavorir la integració social // Foto: Joan Murcia

Sant Cugat s’ha dotat d’un nou marc amb l’objectiu de vincular la contractació de l’Ajuntament a l’aplicació de mesures socials que facilitin la integració laboral de persones amb més dificultats objectives d’accés al mercat de treball i es presenta com un instrument per afavorir la cohesió social. D’aquesta manera ha donat un pas més endavant en l’aplicació de clàusules socials i mediambientals en els contractes públics municipals.

En aquest sentit i seguint la guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat, les persones o col·lectius amb dificultats d’inserció en el mercat laboral als que ha d’adreçar-se l’acció social de la contractació municipal, seran principalment:

– Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.

– Persones amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

– Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits legals però que es trobin segons criteri dels Serveis Socials municipals en situació o en risc d’exclusió social (pare o mare de família monoparental; persones de famílies desnonades, immigrants extracomunitaris en situació regular, etc.)

– Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors.

– Persones amb problemes de drogradicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social.

– Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació.

– Dones víctimes de la violència de gènere

– Perceptores de la renda mínima d’inserció.

Podran considerar-se altres persones o col·lectius que es trobin en situació de risc d’exclusió o de necessitat a criteri dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Aquest nou marc estableix, d’una banda els contractes reservats a centres especials de treball, empreses d’inserció laboral o entitats sense ànim de lucre, i per l’altre, els criteris generals per a integrar aspectes socials en els plecs de clàusules administratives que l’Ajuntament fa servir.

Així, les mesures socials s’inclouran en el plec de clàusules administratrives com a requisit d’admissió, com a criteri d’adjudicació o preferència o com a condició especial d’execució del contracte en funció de les característiques de la contractació. En el plec també es podrà imposar al contractista l’obligació de subcontractar part o parts amb centres especials de treball, empreses d’inserció o entitats sense ànim de lucre.

Switch to mobile version