Autor Política
1 Gener 2015 a 17:00

El Govern restableix les condicions retributives del personal de la Generalitat

Per a l’exercici 2015

Generalitat de Catalunya // Imatge del web Wikimedia Commons

Generalitat de Catalunya // Imatge del web Wikimedia Commons

El Govern va aprovar el passat dimarts un Decret llei de mesures urgents en matèria de personal per restablir les condicions retributives del personal de l’Administració de la Generalitat per al 2015. Aquesta mesura s’ha adoptat de forma excepcional ja que el context polític que viu Catalunya ha condicionat de forma determinant el retard en l’aprovació del projecte de Llei de pressupostos per al 2015, actualment en tramitació parlamentària, que ja inclou aquestes mesures.

El  Decret llei entra en vigor l’1 de gener de 2015 i queden sense efecte les mesures previstes a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal públic en un import equivalent a una paga extraordinària i, de l’altra, la reducció d’un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí i per personal substitut docent.

La mesura respon a la voluntat decidida del Govern en voler restablir les condicions retributives del personal. L’Executiu ha considerat urgent i necessari aprovar el Decret llei, ja que, en virtut de la situació de pròrroga pressupostària actual, les mesures s’haurien de continuar aplicant durant el mes de gener fins que no s’aprovi la Llei de pressupostos de 2015.

El Govern entén que mantenir aquestes mesures incidiria de manera directa i immediata en les retribucions de determinats col·lectius, com el personal al servei de les universitats públiques catalanes i el personal al servei de l’Administració de Justícia, cosa que suposaria una diferència de tractament amb la resta de col·lectius subjectes a les disposicions pressupostàries en matèria de personal.

Com que les mesures correctives aprovades no es poden implementar mitjançant la normativa reglamentària s’ha requerit de  l’aprovació d’una norma amb rang de llei.

Personal interí d’administració i tècnic i docent no universitari

També s’ha acordat deixar sense efecte les mesures de reducció de jornada i retribució que afectaven el personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic. En atenció als estudis de dimensionament i a les càrregues de treball, el Consell Executiu considera necessari deixar sense efecte la mesura de reducció d’un 15% de la jornada i les retribucions, prevista al Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 2012-2014. La jornada de treball passarà a ser del 100% i recuperaran la totalitat de les retribucions i drets corresponents al lloc de treball.

Amb la mateixa finalitat, el Govern també ha acordat deixar sense efecte l’adequació de la jornada del professorat interí docent no universitari nomenat per a la substitució de funcionaris, que es va establir el 2012. A partir de l’1 de gener de 2015 tot el personal interí recuperarà el 100% de jornada i retribucions.

Switch to mobile version