Autor Economia
20 Novembre 2014 a 17:30

L’economia a Catalunya i Espanya creix en una Europa estancada

S’ha de continuar contenint el dèficit i el deute autonòmic

Foto: Joan Murcia

Foto: Joan Murcia

Segons BBVA Research, l’economia catalana tindrà un creixement sostingut, que se situarà en l’1,3% l’any 2014, i en un 1,8% l’any 2015, segons es desprèn de l’informe Situació Catalunya que ha estat presentat aquest dijous per Rafael Doménech, economista en cap d’Economies Desenvolupades de BBVA Research, i Xavier Queralt, director de BBVA a Catalunya.

El servei d’estudis destaca que es consolida l’acceleració de l’activitat, i que té perspectives de major creixement, i també d’augment de l’ocupació a Catalunya; no obstant això, BBVA Research també assenyala que aquestes previsions es podrien veure afectades per un entorn europeu, espanyol i català més complex en els propers trimestres. L’economia catalana, des de la publicació del darrer Situació Catalunya, ha guanyat tracció progressivament, i acumulant quatre trimestres seguits en d’increment d’activitat. La millora en l’economia catalana s’observa principalment pel costat domèstic, amb l’ajuda de factors estructurals com ara la reducció dels desequilibris interns, la reducció de tensions financeres, algunes reformes que ja estan en marxa o la reorientació productiva cap a l’exterior; les dades dels indicadors parcials d’activitat mostren un avenç en la dinamització del consum privat. Tal com ha ressaltat Doménech, «La millora de la confiança experimentada durant l’any, una inflació continguda, l’increment de la riquesa financera i el punt d’inflexió que s’ha observat al mercat laboral són alguns dels factors que han bastit la recuperació».

L’economista en cap també ha destacat que, després dels primers senyals de recuperació de l’activitat observats en el darrer trimestre de l’any 2013, l’economia catalana va començar a crear ocupació a principis del 2014, i el ritme s’ha anat incrementant al llarg de l’any. L’afiliació a la Seguretat Social permet anticipar que aquest millor comportament continuarà durant tot el 2014, i les dades de l’EPA refermen aquesta millora de salut del mercat laboral: la taxa d’atur, en aquest tercer trimestre, s’ha situat en el 19,1%, la més baixa des de mitjans de 2011. «La millora de l’ocupació hauria de continuar els pròxims trimestres, guanyant en intensitat a mesura que s’avanci en la correcció dels desequilibris interns i que l’activitat guanyi tracció», ha comentat Doménech.

Pel què fa als comples públics, l’estudi també recull que un comportament fiscal menys restrictiu que el que hagués suposat el compliment de l’objectiu podria impulsar l’economia catalana, tant aquest 2014 com el del 2015. No obstant, s’ha de tenir en compte que, encara que els ingressos es podrien veure beneficiats per una millora cíclica, Doménech defensa que cal continuar ajustant tant el dèficit com el deute autonòmic, i així garantir la sostenibilitat dels mateixos: endarrerir el procés podria permetre una sortida més ràpida de la crisi de manera temporal, però augmentaria el cost de l’ajust en el futur.

Quant al sector immobiliari, les últimes xifres d’oferta i demanda residencial que mostra l’informe Situació Catalunya indiquen que la recuperació del sector pren impuls a Catalunya, així que podria tornar a contribuir positivament al creixement – tot i que de manera moderada – en els propers trimestres.

Pel què fa al sector exterior, l’informe mostra que les vendes internacionals de béns han mostrat un perfil de coneixement moderat: «Mentre a altres territoris l’estancament de l’economia europea durant el tercer trimestre està donant lloc a un comportament més negatiu de les exportacions, en el cas de Catalunya es continuen accelerant, tot i que encara amb un ritme relativament reduït», ha explicat Doménech. Les importacions han augmentat de manera considerable, gràcies a la millora de la demanda i la reactivació industrial.

En el tercer trimestre, l’economista ha destacat també el bon comportament del turisme, gràcies al creixement de moviments interiors, i després d’un inici d’any que semblava difícil; de cara al futur, aquest dinamisme en el sector hauria de continuar, i això hi contribuiran factors com l’abaratiment relatiu que suposa la depreciació de l’euro, la recuperació dels principals socis comercials, la reducció esperada del preu del petroli – que a més de reduir els costos empresarials podria afavorir els fluxos turístics – i la capacitat d’adaptació i la competitivitat que ha demostrat el sector.

L’escenari que BBVA Research planteja per al 2015 és que es mantingui la recuperació, i això gràcies a una millora de la demanda interna i també al dinamisme dels països europeus, malgrat que aquest serà inferior al què es preveia fa sis mesos: «Catalunya creixerà en línia amb la mitjana espanyola. La recuperació de l’activitat s’explica per una inèrcia més positiva, per un menor impacte de la rebaixa en la previsió del creixement de la UEM i pels menors desequilibris», ha comentar Doménech. Ateses les menors expectatives de creixement a Europa, el BCE ha posat en marxa una política monetària més expansiva, que suposarà un impuls per a la recuperació de famílies i empreses; a més, ha generat una depreciació del tipus de canvi euro/dòlar que ajudarà a que es recuperin les exportacions: segons Rafael Doménech, «una depreciació del 10% del tipus de canvi podria generar un impacte positiu de sis dècimes al PIB català».

La previsible disminució del preu del petroli abans esmentada suposarà un biaix a l’alça sobre les previsions, i això podria tenir efecte per tres vies: la millora de la renda disponible de les famílies, la reducció de la factura energètica del transport aeri i creuers i la reducció dels costos de producció per a empreses. Aquestes tres millores podrien impulsar novament el turisme estranger, després de la disminució que ha patit el 2014.

Per al BBVA Research seria desitjable incrementar els recursos per a les Polítiques Actives d’Ocupació, així com reorientar els existents cap a actuacions que augmentin les possibilitats d’ocupar els treballadors, en especial els de llarga durada. Així mateix, l’economia espanyola necessitaria que aquesta reforma en Polítiques Actives d’Ocupació anés acompanyada de mesures que incentivessin la contractació indefinida i reduissin la temporalitat al mercat de treball. Doménech ha ressaltat que els reptes de l’economia catalana són a llarg termini, i que el creixement de l’eurozona ajudarà a fer que la recuperació sigui més intensa en el curt termini, però el que marcarà la diferència, a llarg termini, és que Catalunya creixi i creï ocupació de qualitat amb les reformes i polítiques que es duguin a terme.

Així doncs, en el context actual és necessari que es continuïn impulsant reformes que millorin el funcionament dels mercats de béns i serveis, per tal de compensar, per una banda, els possibles riscos a la baixa que es puguin produir, i per l’altra, per la insuficiència de l’actual creixement per reduir els desequilibris que s’observen en l’economia; Doménech, en aquest sentit, ha destacat la importància d’avançar cap a un sistema que faciliti el canvi de model productiu i la creació d’ocupació, i que, d’aquesta manera, millori la sostenibilitat dels comptes públics a mitjà i llarg termini, i alhora contibueixi a disminuir la incertesa tant per a les empreses com per a la resta d’agents.

Switch to mobile version