Autor Ensenyament
22 Setembre 2014 a 18:56

L’escola Santa Isabel exclosa de la subvenció per centres amb condicions socials desfavorables

Al Vallès només una escola l’ha aconseguida

Foto: Tino Rubio

Foto: Tino Rubio

El Departament d’Ensenyament va aprovar un programa de subvencions del qual un seguit d’escoles de la nostra comarca s’han quedat fora, entre elles la única escola concertada de Sant Cugat que va demanar-la, l’Escola Santa Isabel. El programa va ser aprovat el 12 de març per finançar addicionalment els centres privats prestadors dels Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides i va ser modificat el 31 de juliol per ampliar-lo fins els 6,5 milions d’euros.

Doncs bé, a aquestes subvencions s’hi han presentat 268 escoles a tota Catalunya de les que només un 30% finalment han estat seleccionades. A la nostra comarca han estat 24 les escoles que s’hi han presentat, 10 a Terrassa, 7 a Sabadell, 4 a Rubí, 2 a Ripollet, 1 a Montcada i Reixac, 1 a Santa Perpètua i l’Escola Santa Isabel. La única que l’ha aconseguit ha estat l’escola Ramon Pont, que rebrà el mòdul de 6.000 € per un total de 78.000€, sent de les més baixes. A la comarca del Baix Llobregat encara ha estat pitjor perquè cap escola ha aconseguit subvenció de les 13 que s’hi han presentat. Proporcionalment, els territoris que han rebut més ajudes han estat Barcelona ciutat – on 13 escoles han rebut ajudes de 29 presentades, un 55% -, la Catalunya Central – 15 de 25, un 60% -, Lleida – 7 de 12, un 58% – i Girona – 12 de 18, un 67% -.

Hem pogut parlar amb la directora de l’escola Santa Isabel, sor Blandina Niubó, per tal de valorar l’impacte que aquesta decisió comporta al centre educatiu de la Rambla Ribatallada. Segons el centre, aquesta nova subvenció hagués estat una molt bona ajuda donat que “els alumnes que responen a les característiques del programa són 52, un 12% del total de matrícules” i les despeses que aquest fet genera les assumeix la Fundació de l’escola. L’Escola Santa Isabel, tot i ser privada, és una escola concertada, com es pot veure, que assumeix un gruix d’alumnes amb problemàtiques econòmiques i socials que altres escoles, amb les mateixes condicions de concert, de la ciutat no assumeixen perquè en l’època de la matriculació i durant el que s’anomena “matrícula viva” – durant el curs – al estar a l’extraradi requereixen “transport escolar”.

Aquesta subvenció té per objecte evitar la discriminació econòmica dels alumnes procedents de famílies en situació econòmica més desafavorida mitjançant la dotació d’un finançament addicional a aquells centres que escolaritzen en una proporció més elevada aquest tipus d’alumnat. La subvenció supleix aquelles aportacions que les famílies no poden realitzar per motius econòmics i que serveixen per finançar actuacions que desenvolupa el centre i que no són cobertes pel concert educatiu tal com són les activitats complementàries i els serveis i activitats escolars. Només podien sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius privats que tinguin subscrit concert educatiu per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i/o educació secundària obligatòria.

Aquestes mesures responen als articles 48.5 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), pel que fa a aportar recursos addicionals als centres que presten aquest servei en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona i la tipologia de les famílies dels alumnes que atén el centre, a l’article 201.1 pel que pot establir un finançament addicional per als centres que desenvolupin estratègies orientades a assegurar l’equitat i a fer possible el millorament dels resultats educatius, permetent aquest finançament addicional, en els centres en què s’apliqui, la gratuïtat total de l’horari escolar i, finalment, a l’article 202 per raons d’oportunitat social, d’equitat o de no-discriminació per raons econòmiques, ha d’establir ajuts i atorgar beques amb relació a activitats complementàries i extraescolars.

Els tres mòduls de subvenció eren, en funció de la classificació, pels centres amb més puntuació – els que tenen un perfil socioeconòmic més baix – una subvenció l’import de la qual és el resultat de multiplicar 12.500€ pel nombre d’unitats concertades en els nivells obligatoris i en el segon cicle de l’educació infantil. Aquest mòdul no podia afectar a més de 10 centres. El segon mòdul corresponia als centres que seguien a continuació de la classificació i que rebran una subvenció l’import de la qual és el resultat de multiplicar 9.000 € pel nombre d’unitats concertades en els nivells obligatoris i en el segon cicle de l’educació infantil. Aquest mòdul no afecta a més de 20 centres. I, per últim, el mòdul 3, que rebrà una subvenció l’import de la qual és el resultat de multiplicar 6.000€ pel nombre d’unitats concertades en els nivells obligatoris i en el segon cicle de l’educació infantil. Aquest mòdul afectarà als centres corresponents fins a exhaurir la dotació pressupostària establerta. Sens perjudici del que estableixen les bases generals, l’obtenció de la subvenció comporta per al centre beneficiari l’obligació de no discriminar econòmicament a cap alumne en qualsevol de les activitats ordinàries del centre que suposi un cost per a les famílies, i ha de destinar íntegrament la subvenció a minorar la quota a càrrec de les famílies.

Switch to mobile version