Autor Societat
12 Juliol 2014 a 15:00

Catalunya redueix la generació de residus domèstics, situant-se per sota de la mitjana europea

La recollida selectiva representa un 38% del total

L’any 2013, a Catalunya es van generar 3.588.822 tones de residus municipals, un 4% menys que l’any anterior, i continua millorant la generació de residus per càpita, que en un any s’ha reduïr dels 1,35 kg/habitant/dia a 1,30 kg/habitant/dia del 2013, situant la xifra als nivells de 1997. D’aquests residus municipals, un 38% (1.361.815 tones) van recollir-se selectivament, i de la resta, la meitat es va derivar a plantes de tractament mecànic i biològic (TMB), podent recuperar una part dels materials que conté. Aquestes són les dades extretes del balanç estadístic de residus municipals de l’any 2013, que ha presentat el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ahir al matí.

La recollida selectiva continua reduint-se, amb 6,77 punts menys en valor absolut respecte l’any 2012, i 1,2 punts menys en valor relatiu. Les fraccions que presenten més descens són el paper i cartró, el tèxtil, els residus provinents d’aparells elèctrics i electrònics i la ferralla. L’esforç dels ciutadans en la separació dels residus, però, segueix essent important, i cal tenir en compte els factors associats que genera l’actual context econòmic: la davallada de la generació de residus d’aparells elèctrics o electrònics és perquè se n’allarga la vida útil; la roba es reaprofita més, i es llencen menys aliments a causa d’una reducció del malbaratament alimentari. També s’apunten els furts de materials valuosos en contenidors i deixalleries, com en el cas del paper i el cartró o la ferralla.
Pel que fa a la fracció resta, l’any 2013 es van gestionar 2.227.000 tones, un 2,1% menys que l’any anterior, i continua la tendència cap al tractament, traslladant-la a plantes que en separen alguns materials aprofitables, en detriment del dipòsit controlat com a destí primeri. Menys de la meitat d’aquesta fracció resta té com a destí la incineració o el dipòsit controlat, i és que gràcies a la tasca d’optimització d’infraestructures que s’està duent a terme, cada cop més les plantes de tractament d’aquesta fracció n’optimitzen els resultats.
D’acord amb les dades de recollida selectiva neta total, és a dir, un cop descomptats els impropis, els residus que no corresponen al contenidor on es depositen, les comarques amb un major índex de recollida selectiva són Osona, la Terra Alta, la Segarra, el Priorat, l’Alt Urgell i el Pla d’Urgell, amb un percentatge superior a la mitjana catalana (30,5%).
Pel què fa als residus industrials, el Registre de productors de residus industrials de Catalunya comptava el 2013 amb 13.880 empreses inscrites, que han presentat la declaració anual que aporta la informació sobre els residus que genera cada centre: l’any passat, l’activitat industrial va generar 3,6 milions de tones de residus, una xifra molt semblant a la dels darrers anys. Les activitats industrials que generen més residus són les del sector agroalimentari, el metal·lúrgic, les indústries químiques i del paper. La gestió dels residus de l’activitat industrial representa el 78,4% de tota la gestió (2.770 milers de tones), gràcies a l’important teixit de les empreses gestores que hi ha a Catalunya. El 2013 també es van gestionar 2,3 milions de tones de residus de la construcció, una xifra que ha disminuït lleugerament respecte l’any anterior: 940.000 tones d’aquests residus, un 41%, s’han destinat a plantes de valorització, mentre que 1,3 milions de tones han anat a parar a dipòsits controlats.
Switch to mobile version